Drát nad plotem

by Telefon / Innoxia Corpora

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

about

Split LP

credits

released May 20, 2013

tags

license

all rights reserved

about

Telefon Rožnov Pod Radhoštěm, Czech Republic

Shows / Živě:


NO shows sorry.

******************
voice / bass / guit / drums

contact / help

Contact Telefon

Track Name: Přirozený vztahy
Přirozený vztahy

přirozený vztahy
zabít, či být zabit
jsme každý sám, a nahý

a vyrážíme zkusit,
jaký je to pocit,
když oheň šlehne nocí
co chcete po dětech?

„Je fuk, co chceš,“
zaryčí žár
„ Ten zvuk nevymažeš,
odteď jdeš dál
a nic se nedá spravit“

***********************************************

Natural relationships


natural relationships
to kill or to be killed
we are all alone and naked

and we go and try
how it feels
when fire flicks through the night
what do you want from children?

"It doesn't matter what you want,"
roars the heat
"You can't wipe off that sound,
from now on, you move on
everything is beyond repair"
Track Name: Něco tady nehraje
Něco tady nehraje

něco tady nehraje
divnej kus do série
nežádoucí kakofonie

nepasuje do koncepce
„čisto venku, čisto v lebce“
bodré naší mašinérie

v zájmu zdraví společnosti
sejmem plevel bez milosti
pěstitelů pěsti tleskají

takže se teď máme skvěle
bez milosti, bez plevele
těšme se, až plody uzrají

**********************************
Something is wrong here

something is wrong here
a weird piece to the series
of undesirable cacophony

it does not fit into the concept
"clean outside, clean in the skull"
of that genial machine of ours

for health of the society
we'll take out the weeds without mercy
growers' fists applaud

so now we have a great time
without mercy, without weeds
let's look forward to seeing the fruits
ripened
Track Name: Stisk soukolí
Stisk soukolí

čelist času za nic nepovolí
v sevření těch sanic

stisk soukolí

bezmoc je maso,
život zázrak, co se drolí
navždy se umírá
prchavé cosi mezi mantinely

stisk soukolí

co ještě je, a co už není
ve tvých silách
ani ses nenadál
návštěva se rozloučila

nedá se říct, že bys měl strach
jen prostě nevíš, co tě čeká
nevíš, kam překročíš
ten práh
a jestli vůbec někam

nedá se říct, že bys ji vítal
prostě je na konci všech cest
každý to schytá

snad jen kéž rychlá je
rychlá a skoupá na bolest

******************************************
Grip of gear

the jaw of time shall not slacken its grip
in the grip of those jawbones

the grip of gear

helplessness is flesh,
life is a crumbling wonder
one dies forever
something elusive between the borders

the grip of gear

what still is, and what is not within your
power anymore
before you knew it
the visit said goodbye

one cannot say that you are scared
you simply don't know what to expect
you don't know where you will cross the
threshold to
and if anywhere at all

one cannot say that you would welcome it
it is just at the end of all journeys
everyone gets theirs

perhaps, if only it was fast
fast and stingy with pain
Track Name: Děti pošlem spát
Děti pošlem spát

vezme nás to všechny
ať oknem nebo dveřmi
musíme všichni za vílou
nemusíš mi věřit
můžeš se někam ztratit
nebo to najít modlitbou

ten, co chtěl málo
teď třímá moc
ten, co chtěl všechno
zas hryže kost
a děti pošlem spát

plnej park lidí
kdo zasije, ten sklidí
dřív, než máme kávu dopitou
už u domovních dveří
smrt se v koutě čeří
dřív, než máme kávu dopitou
ten, co chtěl málo
teď třímá moc
ten, co chtěl všechno
zas hryže kost
a děti pošlem spát

*************************************
We'll send kids to bed

it will take us all
either through the window or the door
we all have to go to the fairy
you don't have to believe me
you can disappear somewhere
or find it through a prayer

the one who wanted little
now wields power
the one who wanted everything
gnaws a bone again
and we'll send kids to bed

a park full of people
the one who has sowed shall reap
before we have drunk our coffee
there is death already at the door
rippling in the corner
before we have drunk our coffee
the one who wanted little
now wields power
the one who wanted everything
gnaws a bone again
and we'll send kids to bed
Track Name: Ta města
Ta města…

Ta města však jim samým ponech,
ať plodí dál své ruiny!
Člověk tam kráčel v milionech
jak natažené hodiny.

Nákaza slov a gest tam vládne
a uniformovaný lid
lítosti necítí tam žádné,
že zakázali mu zde snít.

**********************************
Those towns ...

Leave those towns, however, just to them
so that they could keep on bearing their ruins!
The man walked there in millions
as a clock wound up.

Infection with words and gestures reigns there
and the uniformed masses
feel no regret there
that they have been forbidden to dream there.
Track Name: Drát nad plotem
Drát nad plotem

v pohybech ani stopa po eleganci
v těchto zdech běsi probouzí se se svítáním
za úspěch co považovat?
cáry a bez ceny cancy
cizí dech
zašifrovaný vysílání

drát nad plotem
kradmý kroky
krást se životem
kradmý kroky
špacír peklem
v denním světle
z druhý ruky

a pak je po všem
a z hrdinů
mrtvoly keců
strupy papíru
a v pohybech ani stopa…
****************************************
A wire over the fence


not a trace of elegance in the movements
in these walls Demons awaken at dawn
what to regard as a success?
rags and worthless piffle
someone else's breath
encrypted transmission

a wire over the fence
stealthy steps
sneaking through the life
stealthy steps
strolling through hell
in daylight
secondhand

and then it's over
and the heroes turn into
corpses of crap
scabs of paper
and not a trace in the movements...
Track Name: Hrůza je lék
Hrůza je lék


zas k nebi o krok blíž!
zas o krok dál! utichl samopal
doštěkal
zas samozvaný kat ve jménu Proroka…
…nenávist k pohanům
alibi Koránu

Alláh nezná nevinné
svaté je zabíjet pro větší slávu Boží
hrůza je lék

svatou silou hnisá islám
silou hnisá, není v tom sám

zas nás bída fanatiků obohatit hodlá
o oběti svým modlám
zas chtíč překupníků víry pojmenují láskou
smrt životem zas nazvou

Bůh ví, já ne,
co je správné
já jen věřím v pohrdání
těmi, kteří zbraní
pomáhají ke spasení
**********************************************
Horror is the drug

another step closer to the heaven!
another step ahead!
the machine gun has gone quiet
it stopped barking
another self-proclaimed executioner
in the name of the Prophet ...
… hatred towards infidels
alibi of Quran

Allah knows no innocent
killing is holy
for the greater glory of God
horror is the drug

Islam festers
with a holy force
it festers with a force,
not being alone in that

again, the misery of fanatics intends to enrich us
with sacrifices to their idols
again, the lust of dealers shall be called love
and death shall be called life again

God knows, not me,
what is right
I just believe in despising
those who with weapons
help to salvation
Track Name: Outro
Outro

letí stín mezi mraky
a co s tím?
a co s tím?

letí stín, letím taky
životem za smrtí

zase jsem o den starší
na místě přešlápnu
pod polštářem vždycky straší
špatný sen

dobrý den

*******************************************
Outro


a shadow flying among the clouds
and what about it?
and what about it?

the shadow's flying, and so am I
through the life after death

I'm another day older
hovering on the spot
it is always haunted under the pillow
a bad dream

good day